Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa O, piękności, która przewyższasz wszelkie inne piękności! Nie raniąc, boleść zadajesz, i boleśnie wygaszasz miłość do stworzeń. O, więzi, co łączysz dwie tak nierówne rzeczy! Nie wiem, dlaczego rozwiązujesz, bo przecież wiążąc, moc dajesz, by cierpienia za dobro uważać. Złączyłeś tego, co nie jest bytem, z Bytem nieskończonym: nie kończąc, kończysz, nie mając kogo miłować, kochasz i wywyższasz naszą nicość. "

św. Teresa od Jezusa

1. W czasie Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych, prosząc Boga, byśmy mogli godnie przeżyć Misterium Paschalne i stać się świadkami radosnej nowiny o zbawieniu. Święta Zmartwychwstania Pańskiego głoszą orędzie, że Jezus zmartwychwstały zwycięża zło i śmierć, wyzwala z niewoli grzechu i obdarza życiem wierzących w Niego. A więc śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią fundament naszej wiary, wiary Kościoła. To Bóg w swoim Synu Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym okazał nam wielką miłość i miłosierdzie oraz wzywa, abyśmy szli przez życie zjednoczeni z Tym, który jest jedynym Zbawicielem świata.

2. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nadzieję i obdarowuje nowym życiem. On towarzyszy nam, wędrującym po drogach życia, prowadzi dialog, zasiada do stołu, dzieląc się Słowem Bożym i łamiąc dla nas Chleb (zob. Łk 24, 15-33). On zapewnia: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje   i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 25-26). To orędzie zbawcze Zmartwychwstałego Pana dotarło do naszej Ojczyzny 1050 lat temu. Dzisiaj wyrażajmy Bogu uwielbienie i dziękczynienie, że to pełne nadziei orędzie rozbrzmiewa w naszych kościołach, rodzinach, naszych sercach. Słowami kolekty wyrażamy tę prawdę i modlimy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Wdzięczni za dzieło Bożego odkupienia, kontemplujmy tajemnicę zmartwychwstania i tajemnicę miłosierdzia, która jest dla nas źródłem radości, nadziei, ukojenia i pokoju. 

3. Tegoroczne Święta Wielkanocne obchodzimy w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, który jest czasem łaski dla każdego człowieka. Niech Zmartwychwstały Miłosierny Pan napełni nas radością, pokojem i uzdolni, abyśmy byli miłosierni, tak jak On jest miłosierny. Otwórzmy się na Jego miłość miłosierną, bo tylko jej siłą możemy przemieniać siebie i świat. Niech uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, do pełnienia których zachęcam gorąco, będą naszą odpowiedzią na łaski, którymi hojnie obdarza nas miłosierny Bóg.
Pragnę powtórzyć za papieżem Franciszkiem: Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą największą pewnością. Jest najcenniejszym skarbem. Jakże nie dzielić z innymi tego skarbu, tej pewności! Nie jest on tylko dla nas! Jest po to, aby go przekazywać, dawać innymi, dzielić go     z innymi! Na tym polega właściwe nam świadectwo! Niech radość Wielkanocy trwa w Waszych rodzinach i w Waszych sercach. Spotykajcie Chrystusa Zmartwychwstałego na drogach do Emaus, wyjaśniającego Pisma oraz w Eucharystii, pochylającego się nad Wami    w geście przebaczenia i miłości miłosiernej. Niech spotkanie z Nim pomoże każdej rodzinie stawać się sanktuarium życia i miłości i niech daje każdemu z Was radość i duchową siłę na twórczą codzienność życia.

Moi Drodzy! Kiedy zmartwychwstanie Chrystusa stanie się dla Was największą pewnością i najcenniejszym skarbem, staniecie się Jego głosicielami i świadkami we współczesnym  świecie.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym i Miłosiernym Chrystusie zapewniam Was o mojej modlitwie i z serca błogosławię.


+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki