Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Wielki to istotnie dowód pokory, widzieć siebie obwinianym i potępionym bez winy, a milczeć... "

św. Teresa od Jezusa

1. W czasie Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych, prosząc Boga, byśmy mogli godnie przeżyć Misterium Paschalne i stać się świadkami radosnej nowiny o zbawieniu. Święta Zmartwychwstania Pańskiego głoszą orędzie, że Jezus zmartwychwstały zwycięża zło i śmierć, wyzwala z niewoli grzechu i obdarza życiem wierzących w Niego. A więc śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią fundament naszej wiary, wiary Kościoła. To Bóg w swoim Synu Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym okazał nam wielką miłość i miłosierdzie oraz wzywa, abyśmy szli przez życie zjednoczeni z Tym, który jest jedynym Zbawicielem świata.

2. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nadzieję i obdarowuje nowym życiem. On towarzyszy nam, wędrującym po drogach życia, prowadzi dialog, zasiada do stołu, dzieląc się Słowem Bożym i łamiąc dla nas Chleb (zob. Łk 24, 15-33). On zapewnia: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje   i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 25-26). To orędzie zbawcze Zmartwychwstałego Pana dotarło do naszej Ojczyzny 1050 lat temu. Dzisiaj wyrażajmy Bogu uwielbienie i dziękczynienie, że to pełne nadziei orędzie rozbrzmiewa w naszych kościołach, rodzinach, naszych sercach. Słowami kolekty wyrażamy tę prawdę i modlimy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Wdzięczni za dzieło Bożego odkupienia, kontemplujmy tajemnicę zmartwychwstania i tajemnicę miłosierdzia, która jest dla nas źródłem radości, nadziei, ukojenia i pokoju. 

3. Tegoroczne Święta Wielkanocne obchodzimy w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, który jest czasem łaski dla każdego człowieka. Niech Zmartwychwstały Miłosierny Pan napełni nas radością, pokojem i uzdolni, abyśmy byli miłosierni, tak jak On jest miłosierny. Otwórzmy się na Jego miłość miłosierną, bo tylko jej siłą możemy przemieniać siebie i świat. Niech uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, do pełnienia których zachęcam gorąco, będą naszą odpowiedzią na łaski, którymi hojnie obdarza nas miłosierny Bóg.
Pragnę powtórzyć za papieżem Franciszkiem: Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą największą pewnością. Jest najcenniejszym skarbem. Jakże nie dzielić z innymi tego skarbu, tej pewności! Nie jest on tylko dla nas! Jest po to, aby go przekazywać, dawać innymi, dzielić go     z innymi! Na tym polega właściwe nam świadectwo! Niech radość Wielkanocy trwa w Waszych rodzinach i w Waszych sercach. Spotykajcie Chrystusa Zmartwychwstałego na drogach do Emaus, wyjaśniającego Pisma oraz w Eucharystii, pochylającego się nad Wami    w geście przebaczenia i miłości miłosiernej. Niech spotkanie z Nim pomoże każdej rodzinie stawać się sanktuarium życia i miłości i niech daje każdemu z Was radość i duchową siłę na twórczą codzienność życia.

Moi Drodzy! Kiedy zmartwychwstanie Chrystusa stanie się dla Was największą pewnością i najcenniejszym skarbem, staniecie się Jego głosicielami i świadkami we współczesnym  świecie.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym i Miłosiernym Chrystusie zapewniam Was o mojej modlitwie i z serca błogosławię.


+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki