Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego. KKK995

Chrystus umarł i Zmartwychwstał. Każdy z nas umrze i każdy zmartwychwstanie. W tajemniczy sposób ta prawda realizuje się w naszym życiu w każdej chwili a Święty Kościół pozwala doświadczyć jej szczególnie w czasie Triduum Paschalnego . Tę niezwykłą lekcję jaką Pan Jezus zamknął w trzech świętych dniach można streścić w słowach: miłość, oddanie, ufność. To nasza droga do Zmartwychwstania, sposób przejścia przez trudne sytuacje życiowe, czy też przez walkę wewnętrzną, walkę z grzechem i słabością, w końcu przejścia z tego świata.

Miłość, oddanie, ufność.

Miłość. Wielki Czwartek. „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” J 13,14-15 Służyć braciom i siostrom do których posyła nas Bóg, służyć według ich potrzeb. Mieć odwagę odczytywania w relacjach z innymi ludźmi swoich słabości, niedoskonałości, mieć odwagę by nazwać i uznać swoje grzechy.

Oddanie. Wielki Piątek. „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Mt 27,47-48. Przyjąć wszystko. Zrezygnować z siebie. Pozostawić na boku własne upodobania, swoją pozycję, wszystko co nie służy budowaniu wspólnoty Kościoła. Obumierać w swoim egoizmie, miłości własnej ale też w swoich potrzebach, racjach. Pomimo bólu i pozornej pustki. Przyjąć jako łaskę chorobę, trudności.

Ufność. Wielka Sobota „Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu.” Łk 23,56. Umieć czekać, zgodzić się na „bezczynność”. Oddać całą inicjatywę Bogu, Jego działaniu. Wytrzymać mimo gorącemu przekonaniu o potrzebie działania.

Pan zostawił nam niezawodny sposób na skuteczne przechodzenie ze śmierci do życia, na wyjście z pułapki egoizmu i niedoskonałości, na przejście ze śmierci grzechu do życia w łasce, na spokojne przyjmowanie chorób, cierpień czy trudnych sytuacji jakie niesie życie.

Kiedy zaczynamy realizować Jego plan, otwierają się nam oczy na rzeczywistość Paschy, każda chwila staje się wyjściem – odpowiedzią na głos Boga, który pragnie nas prowadzić do doskonałości.

Zostawiamy „stare”. Sposobem na pełne wejście w nową jakość życia jest miłość wobec braci, całkowite wydanie siebie i umiejętność przyjęcia własnej bezsilności, odwaga czekania na Boże działanie pomimo ciemności Wielkiej Soboty.

Po niej zawsze przychodzi Zmartwychwstały Pan

karmelitanka bosa


Opublikowano: Martyria - kwiecień 2017