Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa O, czemuż tego zrozumieć nie chcemy, że grzech jest otwartą walką przeciw Bogu, walką wszystkich zmysłów i wszystkich władz duszy? Im większą w kimś te władze mają bystrość i siłę, tym większą przez grzech wyrządzają zdradę swemu Królowi. "

św. Teresa od Jezusa

KURIA
KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH
KRAKÓW 2000

 

* publikacja tekstu za zgodą: www.karmel.pl

Wstęp

Karmelitańska szkoła duchowości szczyci się bez wątpienia szczególną aktualnością w Kościele kończącego się tysiąclecia. Intuicja znanego pisarza ascetycznego naszego wieku, Tomasza Mertona (+1968), który we wstępie do swego traktatu Wspinaczka ku Prawdzie napisał, że „każdy chrześcijanin zawdzięcza coś Karmelowi” [1], znalazła potwierdzenie w znamiennej wypowiedzi światłego teologa, Hansa Urs von Balthasara, zmarłego w 1988 r., w przededniu otrzymania purpury kardynalskiej: „W kontekście naszej epoki żaden Zakon nie wydaje się być bardziej od Karmelu obdarzony szczególnymi łaskami o charakterze posłanniczym, które bezdyskusyjnie stanowią przeciwwagę i ostrzeżenie wobec prądów pojawiających się w Kościele i w świecie” [2]. Skądinąd kończące się stulecie, wprowadzające nas równocześnie w nowe Milenium Chrześcijaństwa, naznaczone było nadaniem tytułu Doktora Kościoła wielkim mistykom Karmelu (św. Janowi od Krzyża w 1926 i św. Teresie od Jezusa w 1970 r.) oraz ich wiernej córce, św. Teresie od Dzieciątka Jezus (1997), sprawiając tym samym, że Karmel Terezjański dał ich Kościołowi aż 10% (troje z 33), co przypomniał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji udzielonej Definitorium Generalnemu Karmelitów Bosych w dniu 18 grudnia 1997 r. [3]

Wskaźnikiem żywotności karmelitańskiej szkoły duchowości jest niewątpliwie fakt, że w ostatnim dwudziestoleciu, dzięki apostolskiej posłudze Ojca Świętego Jana Pawła II, zostało wyniesionych do chwały ołtarzy, przez kanonizację lub beatyfikację, wielu Sług i Służebnic Bożych, żyjących duchowością Karmelu, wśród których znajdujemy nie tylko karmelitów i karmelitanki bose, ale cały szereg innych osób, zarówno duchownych jak i świeckich.

Publikacje Wydawnictwa Karmelitów Bosych i kwartalnik Karmel oraz inne czasopisma czy biuletyny karmelitańskie ( Zeszyty Karmelitańskie, Żyć Karmelem w świecie, Na Karmel, itd...) starały się przybliżać zainteresowanym osobom te wzory doskonałej realizacji ewangelicznego wezwania do doskonałej miłości, przeżywanej na sposób karmelitański. Prezentowano biogramy i zasadnicze rysy duchowości (w porządku chronologicznym gloryfikacji): Rafała Kalinowskiego (beat. 1983, kan. 1991), Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - karmelitanki bosej z Betlejem (beat. 1983), Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej - karmelitanki bosej z Dijon (beat. 1984), Tytusa Brandsmy - holenderskiego karmelity, męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau (beat. 1985), Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles - karmelitanek bosych, męczennic z Guadalajara (beat. 1987), Teresy z Los Andes ­karmelitanki bosej z Chile (beat. 1987, kan. 1993), Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein - męczennicy Oświęcimia (beat. 1987, kan. 1998), Franciszka Palau y Quer - karmelity bosego z Katalonii (beat. 1988), Marii Sagrario od św. Alojzego - karmelitanki bosej z Madrytu, męczennicy wojny hiszpańskiej (beat. 1998), Marii Maravillas od Jezusa - karmelitanki bosej z Kastylii (beat. 1998), Hilarego Januszewskiego - przeora klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, i Alfonsa Marii Mazurka - przeora klasztoru karmelitów bosych w Czernej, męczenników drugiej wojny światowej (beat. 1999).

Czytaj więcej...

KURIA KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH
KRAKÓW 2001

Niniejszy tekst, poprawiony i uzupełniony, ukazał się pierwotnie w kwartalniku Duszpasterz Polski Zagranicą (37 (1987) 35–50), wydawanym przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie.

* publikacja tekstu w uzgodnieniu z : www.karmel.pl

Czytaj więcej...

 

Z Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14)

1. Z wielką radością otrzymaliśmy list od Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II dotyczący roli Maryi w naszym karmelitańskim Zakonie. Zainspirowani papieskim przesłaniem, także i my chcemy podzielić się z wami naszymi refleksjami dotyczącymi Maryi w karmelitańskiej duchowości.

2. Dziewica Maryja, nasza Matka, Patronka i Siostra, jest z pewnością jednym z największych Bożych darów, którym chcemy dzielić się w Kościele. Ona jest zasadniczą częścią naszego dziedzictwa. Istnieje szerokie zainteresowanie we wszystkich gałęziach naszej Karmelitańskiej Rodziny, aby odnowić teologię i duchowość, pobożność i miłość do Maryi. Przez stulecia nasza pobożność i miłość do Niej koncentrowała się w Brązowym Karmelitańskim Szkaplerzu. Nasi starsi bracia i siostry pamiętają obchody 700 rocznicy Szkaplerza w 1951 roku, kiedy to Papież Pius XII wystosował list do Przełożonych Generalnych Zakonu zatytułowany Neminem profecto latet. Jest całkowicie zasadnym, aby 50 lat później ponownie podjąć refleksję nad maryjnymi darami dla Karmelu i zastanowić się nad ich znaczeniem dla nas i dla Kościoła w dzisiejszych czasach.

3. Mamy ogromną świadomość tego, że Karmel rozprzestrzenia się po całym świecie. Zapuścił on korzenie na pięciu kontynentach, z których każdy ma swoją własną historię i kulturę. Sposób, w jaki Matka Boża jest rozumiana, opiewana w homiliach i przekazywana Ludowi Bożemu, posiada różnorodne oblicza związane z poszczególnymi krajami, tak jak w przeszłości zmieniał się on w poszczególnych stuleciach. Jest rzeczą oczywistą, że w tym dokumencie możemy przedstawić tylko zasadnicze spojrzenia, myśli i kierunki, zostawiając innym refleksję nad naszym dziedzictwem oraz dzielenie się tą refleksją w Kościele lokalnym w zależności od uwarunkowań związanych z poszczególnymi kulturami.

Dziedzictwo oparte na dialogu.

4. „Wiele pokoleń Karmelu, od początku aż do dzisiaj, [...] starało się kształtować swoje życie w oparciu o przykład Maryi.” [1] Na każdym pokoleniu spoczywa odpowiedzialność nie tylko życia karmelitańskim dziedzictwem, ale także ubogacania go i przekazywania go dalej. Dziedzictwo jest czymś żyjącym i musi być pokazane dzisiejszemu światu i przedstawione jako doświadczenie współczesnego Kościoła. Karmelitańskie życie musi być w nieustannym dialogu pomiędzy teraźniejszością i przeszłością. Bogactwo naszej tradycji musi być rzeczywiście zachowane, lecz w taki sposób, aby miało ono znaczenie dla czasu obecnego. Zapraszamy wszystkich karmelitów do spojrzenia w przeszłość w taki sposób, aby nie zapomnieć o pytaniach związanych z odczytywaniem znaków czasu i miejsca.

Czytaj więcej...

List Ojca Świętego Jana Pawła II - Szkaplerz znakiem «przymierza» z Maryją*

Do Przewielebnych Ojców
Josepha Chalmersa
Przeora generalnego Zakonu Braci
Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel (OCarm.)

Camilo Maccise
Przełożonego generalnego Zakonu Braci Bosych
Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel (OCD)

1. Opatrznościowe wydarzenie łaski, jakim był dla Kościoła Rok Jubileuszowy, pozwala patrzeć z ufnością i nadzieją na dopiero co rozpoczętą drogę w nowym tysiącleciu. «Przemierzając drogi świata na początku nowego stulecia - napisałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte - musimy przyspieszyć kroku. (...) W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której (...) zawierzyłem trzecie tysiąclecie» (n. 58).

Dlatego z wielką radością przyjąłem wiadomość, że obie gałęzie Zakonu Karmelitańskiego: dawna i reformowana, zamierzają poświęcić rok 2001 Maryi, aby wyrazić synowską miłość do swej Patronki, którą wzywają jako Kwiat Karmelu, Matkę i Przewodniczkę na drodze do świętości. W związku z tym pragnę podkreślić, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności obchody tego maryjnego roku całego Karmelu przypadają - jak głosi czcigodna tradycja Zakonu – w 750. rocznicę otrzymania Szkaplerza. Obchody te stanowią zatem dla całej Rodziny karmelitańskiej niezwykłą okazję nie tyko do pogłębienia duchowości maryjnej, ale i do przeżywania jej z coraz większą świadomością roli, jaką Dziewicza Matka Boga i ludzi odgrywa w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, by iść za Nią - «Gwiazda nowej ewangelizacji» (por. Novo millennio ineunte, 58).

Czytaj więcej...

Podkategorie

Dokumenty i opracowania dotyczące Szkaplerza

Informacje i artykuły pochodzące z naszego klasztoru i opublikowane w mediach.