Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa
Żaden najlepszy nasz uczynek nie bierze początku z nas samych, tylko z tego źródła, nad którym zasadzone jest to drzewo naszej duszy i z tego Słońca, które samo ożywcze ciepło daje naszym uczynkom. "

św. Teresa od Jezusa

Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady, 26 kwietnia 2018 r. w ełckim Karmelu zapisała się w historii tego zgromadzenia. W tym dniu bp Jerzy Mazur dokonał uroczystego erygowania Klasztoru pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku. Jak wyjaśnił ks. kan. Jacek Uchan, kapelan sióstr, od tej chwili ten Klasztor przestaje być filią Klasztoru w Łasinie, a staje się autonomiczną palcówką.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Ełcki przy koncelebrze ok. trzydziestu kapłanów z diecezji oraz delegata prowincjała ds. mniszek warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych. W dziękczynieniu wzięli udział również świeccy, w sposób szczególny związani ze wspólnotą karmelitańską.

Po słowach powitania został odczytany akt dekretu. Ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej przedstawił treść dokumentu ustanawiającego nowy Klasztor. Było to następstwem otrzymania 21 marca br. z Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego stosownej zgody.

O tym, że był to dzień oczekiwany, mówił w homilii bp Jerzy Mazur. Przypomniał zgromadzonym krótki zarys historii powstawania tego Klasztoru. Wspomniany został  pierwszy kapelan Sióstr, śp. ks. inf. W. Wielgat. Obecnie tę funkcję sprawuje ks. kan. Jacek Uchan. „Od 2007 r. wraz z Maryją Dobrej Rady rozpoczęła się budowa klasztoru, nad której pieczę objął ks. prał. Tadeusz Herman. W październiku tegoż roku, dokonano wmurowania kamienia węgielnego. Wówczas miało miejsce także symboliczne zjednoczenie całej diecezji poprzez wmurowanie kamieni, które zostały przywiezione przez księży dziekanów. Było to również zapewnienie, że cała diecezja włącza się w pomoc przy budowie” – wspominał biskup.

Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady jest bardzo mocno wpisana w dzieje ełckiego Klasztoru. „Jedenaście lat temu powierzyliśmy Matce Dobrej Rady budowę Klasztoru i prosiliśmy Ją o orędownictwo. Maryja jest Matką Dobrej rady, gdyż przez całe życie podlegała wpływowi Ducha Świętego. Jej postawa, postępowanie oraz słowa, które wypowiadała są dla nas wierzących wskazówkami jak należy żyć, jak słuchać Boga, jak być wiernym Bogu, jak pełnić wolę Boga w codziennym życiu” – mówił biskup.

O. Wojciech Ciak, delegat prowincjała ds. Sióstr Karmelitanek Bosych wyraził wdzięczność za życzliwość i troskę o Klasztor. Wskazał na Siostry karmelitanki jako na znak zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich, że nasze zmagania mamy powierzyć Maryi i w duchu św. Teresy, mamy w tych zmaganiach trwać do końca. „Ufamy, że tak jak ten Klasztor był budowany przy dobrych radach Maryi, to miejsce będzie taką szczególną przestrzenią, w której wszyscy będą znajdowali dobre rady na ciągłe zmagania” – mówił zakonnik.

Przełożoną ełckiego Klasztoru jest s. Maria  Jadwiga Kwiatkowska. Obecnie przebywa tu ok. dziesięciu sióstr. W słowie skierowanym do zgromadzonych Siostry wyrażały swoją wdzięczność za zaangażowanie duchowe i materialne: „Sercami przepełnionymi radością i wzruszeniem pragniemy podziękować dobremu Bogu za łaskę erygowania naszego Klasztoru”. Akt prawny ustanowienia Klasztoru włączył siostry, które tworzyły tę fundację od początku jego istnienia oraz siostry, które ukończyły w Ełku formację początkową lub ją odbywają, do nowego ełckiego Klasztoru. Uroczystość była dziękczynieniem Bogu za Jego przeogromną miłość, która wyrażała się w kolejnym etapie powstawania Klasztoru. W tym roku planowane jest również zamknięcie klauzury oraz poświęcenie kaplicy.

Na zakończenie Biskup Ełcki zwrócił się do Sióstr przebywających za klauzurą: „Trwajcie na modlitwie na tym wzgórzu klasztornym. Trwa z wami Maryja Matka Jezusa i nasza Matka, Matka Nadziei. Ona pragnie, abyśmy jako uczniowie Jezusa słuchali Jego głosu i stawali się ludźmi nadziei, ludźmi zaufania. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła: „niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi”. Niech te słowa dodają nam otuchy i nadziei. Bądźcie miłością w sercu Kościoła, żyjcie nią i wypraszajcie tę miłość dla nas wszystkich”.

Uroczystość zakończyła się dzieleniem radości podczas przygotowanej agapy.

mr